WANNEER KIEST U VOOR MEDIATION

WERKWIJZE
Bij een (dreigend) conflict neemt u of een ander contact op met Rond de Tafel (hierna: RdT©). Vanuit zijn zakelijke ervaring begeleidt Ted het gesprek met respect voor de autonomie van partijen. Ted probeert altijd de oorsprong van het conflict te achterhalen, omdat hierin vaak ook de oplossing ligt verscholen. Hij neemt hierbij altijd de belangen van de betrokken partijen in acht. Door zijn zakelijke en juridische achtergrond en ervaring is hij in staat moeizame conflicten en vastgelopen onderhandelingen het hoofd te bieden en zorgt hij voor een zorgvuldige vastlegging van de afspraken.
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst stuurt RdT© een opzet van de mediationovereenkomst. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt deze mediationovereenkomst nader toegelicht. Hierna start de mediation.
Hierbij staan niet de formele standpunten maar juist de belangen van partijen voorop. De mediation beslaat gemiddeld vier bijeenkomsten van ieder ongeveer twee uur. Rond de Tafel© stelt – desgewenst – een zogenaamde vaststellingsovereenkomst op.

WANNEER KIEST U VOOR MEDIATION
Zowel persoonlijk als zakelijk kunt u zich geconfronteerd zien met een conflict waardoor u in uw handelen wordt belemmerd. Conflicten kunnen behoorlijk afleiden van de normale gang van zaken binnen uw bedrijf of uw persoonlijke levenssfeer, denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• Arbeidsconflicten;
• Commerciële geschillen tussen aandeelhouders of leden van maatschappen, joint-ventures, ondernemingsraden, toezichthouders, raden van bestuur en tussen directieleden over het te voeren beleid;
• Geschillen met (zakelijke) relaties;
• Geschillen met verhuurders;
• Geschillen met gemeenten en/of lagere overheden;
• Geschillen binnen verenigingen en/of sportclubs.
Vrijwel altijd hebben de betrokkenen er baat bij na het conflict nog met elkaar overweg te kunnen. De kans dat dat lukt, is aanzienlijk groter als u samen naar een oplossing zoekt.
In de praktijk blijkt overigens dat te snel wordt gedacht dat de ander ‘wel niet zal willen’. Het kan dan ook goed zijn om RdT© te vragen om te onderzoeken of mediation kans van slagen heeft.

Rond de Tafel Mediation & Juridisch Advies
Eendrachtsweg 41 • 3012 LD ROTTERDAM
T: 010 412 06 00 • M: 06 12 16 0587
tan@ronddetafel.nl